The Evaluation of Cross-Border Cooperation in the EU

EU logo

Co-funded by the
Erasmus+ Programme of the European Union

Secțiunea curentă: Despre noi

RO / EN

8 iunie 2015

Prezentare generală

Proiectul propus Evaluarea cooperării transfrontaliere la graniţele UE, îşi propune ca şi scop general exploatarea domeniului cooperării transfrontaliere prin prisma: instituţiilor, programelor cu finanţare europeană corelate cu ploiticile europene, formele de cooperare transfrontaliere şi instrumentele specifice eligibile pentru acest areal, prin abordarea doemniului transfrontalier apelând la procesul specific al evaluării utilizând metodologii specifice aceteia. Procesul evaluării reprezentând cunoaşterea etapelor evaluării şi punerea în practică prin urmărirea paşilor evaluării pentru posibilele subiecte de cercetare orientate în doemniul cooperării transfrontaliere europene cu o atenţie deosebită orientată spre graniţele de este ale UE.

Echipa de proiect este format din 3 cadre didcatice care fac parte din cadrul departamentului de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, cu exeprienţă în domeniul cooperării transfrontaliere, propunându-şi derularea a trei noi cursuri pentru ciclul de masterat: Evaluarea cooperării transfrontaliere, Cooperarea transfrontalieră. Metodologii ale evaluării şi Communication in the evaluation of public programmes and policies. Proiectul îşi propune organizarea unei conferinţe internaţionale şi a unei mese rotunde şi editarea a două volume. Ca şi grup ţintă a activităţilor propuse în proiect vor fi studenţii care vor beneficia de noutatea informaţiilor oferite de cele 3 cursuri propuse, studenţi de la diverse cicluri de învăţământ, specialişti în domeniul cooperării transfrontaliere şi a evaluării care vor participa la cele două evenimente precum şi specialişti din cadrul institutiilor publice si private şi nu în ultimul rând al societăţii civile, iar cele două volume elaborate vor aduna o paletă largă de cercetători care vor expune cercetările lor cu privire la domeniul evaluării cooperării transfrontaliere.

Din perspective indicatorilor propuşi pentru atingerea scopurilor proiectului sunt: 3 cursuri de masterat, o masa rotunda, o conferinţă, 2 volume.

Universitatea din Oradea, prin intermediul Institutului de Studii Euroregionale beneficiază de o expertiză foarte bogată cu o multitudine de studii elaborate, articole, volume collective elaborate în direcţia cooperării transfrontaliere, precum şi al evaluării dimensiunii transfrontalieră, fiind in acelaşi timp un centru de Execelnţă Jean Monnet specializat pe acest domeniu în România.

Cu ajutorul expertizei dobândite proiectul îşi propune asocierea domeniului cooperării transfrontaliere şi a dimensiunii evaluării cu metodele, tehnicile şi instrumentele specifice astfel încât să se dezvolte un domeniu nou, acela al Evaluarii Cooperarii transfrontaliere la granitele UE si cu o atentie sporita acordata granitelor de este ale UE.

Prin implementare proiectului urmărind obiectivele propuse prin derularea activităţilor şi atingerea indicatorilor proiectaţi, se va promova o atenţie deosebită studierii EU studies şi dezvoltarea unui nou domensiu de studio, o creştere a vizibilităţii instituţionale prin intermdiul evenimenteleor organizate cu participare internaţională a specialiştilor din domeniu precum şi cei de la nivel local, euroregional şi naţional.

Proiectul este construit în strânsă corelaţie cu priorităţile şi obiectivele Strategia Europa 2020, urmărind creşterea economic inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii sociale, concentrată pe cele 5 mari obiective: ocuparea forţei de muncă, cercetarea, educaţia, reducerea sărăciei, energia şi clima.

Astfel proiectul prin paşii stabiliţi în implementarea proiectului, prin corelarea cu Strategia Europa 2020, transpuse în obiectivele naţionale, pe baza cercetărilor întreprinse şi ale rezultatelor obţinute şi făcute vizibile prin intermediul celor două volume ale conferinţei poate oferi soluţii viabile la nivelul transfrontalier prin identificarea punctelor tari şi ale oportunităţilor la nivelul graniţelor europne precum şi la graniţa de est a UE cu scopul de a aduce o plus valoare, o creştere economic-socială-educaţională-infrastructură şi o dezvoltare durabilă.

Ca şi finalitate proiectul propus, implementat de echipa de proiect la nivelul Universităţii din Oradea beneficiază de o resursă umană de înaltă calitate, cu experinţă şi expertiză în domeniul evaluării cooperării transfrontaliere, discutând de un centru de Excelenţă Jean Monnet, indicatorii propuşi aducând o plus valoare la nivel instituţional local precum şi European şi internaţional prin noutatea domeniului ales, prezenţa studiilor europene şi contribuţia specialiştilor: locali, euroregionali, naţionali, europeni şi internaţionali prin rezultatelor cercetorilor întreprinse şi publicate în cele 2 volume, şi cu beneficiari în rândul studenţilor, profesorilor, specialiştilor din domeniu şi al instituţiilor publice şi private şi al societăţii civile, punerea în practică procesului de diseminare, de multiplicare al rezulatelor şi o vizibilitatea cât mai extinsă prin siteul www.iser.ro şi www.igri.ro, precum şi o viziblitate sporită în presa scrisă, audiovizuală şi online.